x

Ìû çàáîòèìñÿ î âàøåì êîìôîðòå. Îñòàâüòå ñâîé íîìåð òåëåôîíà, è ìû ñ âàìè ñâÿæåìñÿ â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ.

Èìÿ èëè íàçâàíèå Âàøåé êîìïàíèè

Âàø íîìåð òåëåôîíà

4

Previous
Next
: 89900 .

4 — . . . 3-4 , .

: 0,8 3/

: 175

: 40-80 /   Long: 80-140

: /   :

: 4-

: 1,5 *

  

/.

/
-
.\.
 -  
4 89 900 210 2 500 950 950 0.8

4

4 99 500 225 2 600 950 950 0,8 4
.: +7 (917) 261-44-44
e-mail: info@septik-s.ru